Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Προκήρυξη ΑΕΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν.
Σύμφωνα με την αριθμ. 3621/839/10/10-06-2010 Απόφαση ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΔΕΚΝ-Β΄ και τον Κανονισμό
εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. που κυρώθηκε με την Κοινή Απόφαση Υπουργείου
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας αριθμ. Μ.3614.1/02/10/02-06-10 ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή
σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών).

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (6) έξι διδακτικά
εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε
πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται
μεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα.
Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν.
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και
τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις, οι
σπουδαστές/στριες αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με
γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης
κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές/στριες (Σύμφωνα με τον Ισχύοντα
Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας).
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο
της ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αμείβονται.
2
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική- πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι
αποφοιτούντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.
Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων –
Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, καθορίζεται σε 792 (466 Πλοίαρχοι και 326
Μηχανικοί).
2. Επί πλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι
κ.λ.π) 79 Έλληνες σπουδαστές/στριες (47 Πλοίαρχοι και 32 Μηχανικοί).
3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008 εισάγονται ως ειδική
κατηγορία (Τρίτεκνοι) 23 Έλληνες σπουδαστές/στριες (13 Πλοίαρχοι και 10 Μηχανικοί).
4. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση, εισάγονται 6
Έλληνες σπουδαστές/στριες (3 Πλοίαρχοι και 3 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων, Τ.Ε.Ε.
και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄.
5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις
Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 900 (529 Πλοίαρχοι και 371 Μηχανικοί).
6. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία
και Α.Ε.Ν. αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄.
7. Στην Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Σε όλες τις άλλες Α.Ε.Ν. οι
σπουδαστές/στριες μπορούν να επιλέξουν εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση.
8. Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –
ΥΔΡΑΣ – ΧΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά
ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 38 του
Εσωτερικού Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος/α Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει πρέπει να
συγκεντρώνει τα εξής προσόντα:
α. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει
δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών
Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ
της παρούσας προκήρυξης .
β. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια
Δήμου ή Κοινότητας.
γ. Να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της (δηλαδή να έχει γεννηθεί από 1-1-1984
και μετέπειτα).
δ. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά
για το ναυτικό επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
ε. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί
για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για
λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού
3
νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί
οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Οι κατά το Κεφάλαιο Β΄ παρ.1 της παρούσας προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες
κατανέμονται ως ακολούθως:
1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 50% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/ιες
αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) από τα
επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών
Λυκείων.
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους Τ.Ε.Ε. και
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) οι οποίοι κατανέμονται σε δύο
υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ως ακολούθως:
1.2.1.Πρώτη Γενική Υποκατηγορία.
Καλύπτει ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/ιες που
προέρχονται από Τ.Ε.Ε. του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και
Ναυτιλιακού τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και
Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής -
Δικτύων Η/Υ.
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους
Εσπερινών Τ.Ε.Ε.
1.2.2.Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία.
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/ιες που
προέρχονται από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) των Τομέων:
Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής,
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού
Μηχανικών.
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους
Εσπερινών ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄.
1.3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους Λυκείων και
Τ.Ε.Ε. οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ως
ακολούθως:
1.3.1.Πρώτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/ιες που
προέρχονται από Γενικά Λύκεια, από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄),
από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) και από Λύκεια άλλων τύπων.
1.3.2. Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψήφιους/ιες που
προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου
τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών
Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού,
Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής
- Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
4
2. α. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται
υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγονται στις διατάξεις της
περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του Ν.380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3454/2006 και τον
Ν.3667/2008, ήτοι:
1.Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
2. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.
3. Τέκνα πολυτέκνων.
β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται
υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης προκήρυξης
υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του Ν.380/1976 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν.3454/2006 και το Ν.3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
3. α. Εφόσον οι υποψήφιοι/ες της ανωτέρω παραγράφου (2) κάθε Γενικής Κατηγορίας ή
Υποκατηγορίας υπερβαίνουν σε αριθμό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ες, τότε οι
πλεονάζοντες/ουσες καταλαμβάνουν με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, βαθμολογική
σειρά μεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Επιλογής της αυτής Γενικής Κατηγορίας ή
Υποκατηγορίας.
β. Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου (2)
δεν καλύπτεται, τότε τα κενά των θέσεων μεταφέρονται στις αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες της
αμέσως επόμενης Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
γ. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες της τελευταίας Γενικής
Υποκατηγορίας, εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται από
την Πρώτη Γενική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο.
δ. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε μια Γενική Κατηγορία ή Υποκατηγορία καλύπτονται από
υποψήφιους/ες της επόμενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
Σε περίπτωση όμως μη κάλυψης των κενών θέσεων ως ανωτέρω, τότε οι κενές θέσεις της
ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας καλύπτονται από τυχόν υπάρχοντες επιλαχόντες/ούσες της
ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά σειρά προτεραιότητας του αντίστοιχου
πινακίου.
Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι/ες από την ΠΡΩΤΗ γενική κατηγορία πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο
μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον
πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από
την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και 08-07-2010 ημέρα Πέμπτη:
α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α1», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα
στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις
Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων –
Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον
επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ –
ΧΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού
Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή
Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον
αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του
υποψηφίου.
5
β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η
για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες
αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών
Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψήφιου/ιας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.591/75 (ΦΕΚ 191Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α΄/84) και του Π.Δ.436/89 (ΦΕΚ 188Α΄/89).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές
υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη
διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.
2. Οι υποψήφιοι/ες από την ΔΕΥΤΕΡΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να έχουν δηλώσει τις Α.Ε.Ν. στο
μηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και 08-07-2010 ημέρα
Πέμπτη:
α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α2», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα
στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις
Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων –
Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον
επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ
– ΧΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού
Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή
Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον
αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του
υποψηφίου.
β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η
για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες
αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών
Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων
6
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.591/75 (ΦΕΚ 191Α΄/1975), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α΄/84) και του Π.Δ.436/89 (ΦΕΚ 188Α΄/89).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές
υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη
διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
δ. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου που κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.
3. Οι υποψήφιοι/ες από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν.
τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και 02-09-
2010 ημέρα Πέμπτη:
α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα "Α", στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα
στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις
Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων
– Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει
εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει περισσότερες από μία Σχολές. Σε
περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σημειώνει
επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών των ειδικοτήτων).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ
– ΧΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού
Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή
Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από
τον αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος
του υποψηφίου.
β. Πιστοποιητικό της ΔΝΕΡ Δ΄ (εάν υπάρχει) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης
και απόλυσης των υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εμπορικών
πλοίων Ελληνικών ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένων με το Ν.A.Τ. 1500 οχ (500 κοχ) και άνω.
Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών, να μην συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου
ή Τ.Ε.Ε. και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (60) ημερολογιακών ημερών και μέχρι
(270) ημερών.
Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και άνω των 270 δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα βεβαιώνεται από την ΔΝΕΡ Δ΄, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Μηχανογραφικής της υπηρεσίας ή από το ναυτικό φυλλάδιο του υποψηφίου και σε περίπτωση
που ο/η υποψήφιος/α έχει υπηρετήσει σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.,
ύστερα από σχετική βεβαίωση του Πλοιάρχου του πλοίου, θεωρημένη από την Λιμενική ή
Προξενική Αρχή, εντός διμήνου από την ημερομηνία απόλυσης.
7
γ. Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε. νομίμως επικυρωμένο (δηλαδή επικυρωμένο
αντίγραφο τίτλου απόλυσης Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. από Διοικητική Αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της Διοικητικής Αρχής που το εξέδωσε.
Ειδικότερα, αντίγραφο τίτλου απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού φορέα, μετά την επικύρωσή
του από οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επικυρώνεται από όλες τις Διοικητικές Αρχές
και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται επιπροσθέτως η επικύρωσή του από δικηγόρο). Ο κάτοχος
περισσοτέρων του ενός τίτλων απόλυσης υποβάλλει ως ανωτέρω μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον
οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος
το ίδιο έτος με περισσότερους από ένα τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από
ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Δ/νση
Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου
αυτού.
Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ισοτιμία
του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους Ελληνικούς.
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και
βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας για την
δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να σπουδάσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη
Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή
να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές
βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που να
εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από
Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το
γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην
Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που
έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.
δ. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες
αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών
Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψήφιου/ας.
Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.591/75 (ΦΕΚ
191Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α΄/84) και του Π.Δ.436/89 (ΦΕΚ
188Α΄/89).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές
υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.
ε. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας των παραγράφων 7,
8 και 9 του Κεφαλαίου Ζ΄ της παρούσης, υποβάλλουν κατά περίπτωση:
I. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με τις διαδικασίες της παραγράφου 3γ του
παρόντος Κεφαλαίου.
8
II. Φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Αγγλικής
γλώσσας επιπέδου Β2, Γ1 ή Γ2, επικυρωμένο για την γνησιότητα του από την αρμόδια
Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
III. Φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 7.1, 8.1 και 9.1
του Κεφαλαίου Ζ΄ με εξαίρεση εκείνων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους εI και εII του
παρόντος Κεφαλαίου Ε, επικυρωμένα για την γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της
οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο,
Ελληνοαμερικανική Ένωση).
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη
διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση
αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
ζ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.
4. α. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., προερχόμενοι/ες και από τις τρεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΠΡΩΤΗ-ΔΕΥΤΕΡΗ και ΤΡΙΤΗ), υποβάλλουν με την αίτηση εγγραφής
τους στην σχολή που έχουν εισαχθεί για φοίτηση και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης τους από
Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.
β. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που απαιτείται από τους υποψήφιους/ες που τελικά
εισάγονται στις Α.Ε.Ν., δε θα υποβάλλεται πλέον από τους ίδιους, αλλά θα αναζητείται ομαδικά
από την Α.Ε.Ν. φοιτήσεώς τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Οι υποψήφιοι/ες κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους πρέπει να φέρουν απαραίτητα
μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο με
επικυρωμένη φωτογραφία τους, από τα στοιχεία του οποίου να φαίνεται η εγγραφή του/της
υποψήφιου/ας στα μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας και η ημερομηνία
γέννησής του.
β)Δικαιολογητικά υποψήφιου/ας που είναι ελλιπή ή προορίζονται για ειδικότητα/ ειδικότητες για
την/τις οποία/οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η δεν
παραλαμβάνονται.
ΣΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου/ας, αν δεν περιλαμβάνουν την Γνωμάτευση
Υγειονομικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες σε
μια από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί.
β. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης αρμόδια
είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υγειονομική Επιτροπή
Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία παραπέμπεται ο
υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του
απογράφουσας Αρχής (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενική Αρχή).
γ. Οι υποψήφιοι/ες κατά την Υγειονομική εξέταση πρέπει να φέρουν απαραίτητα μαζί τους το δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο με επικυρωμένη φωτογραφία τους και (4)
φωτογραφίες.
9
δ. Ειδικά οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος
για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στην ΔΝΕΡ Α΄, οδός 2ας Μεραρχίας 18,
Πειραιάς, (09.00-12.00), έχοντας μαζί τους (Ι) ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με
επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση, (ΙΙ) 2 φωτογραφίες, (ΙΙΙ) διπλότυπο
είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ και (IV) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:
Οπτική οξύτητα
χωρίς γυαλιά με γυαλιά Αντίληψη χρωμάτων
(1) Υποψήφιοι 4/10 - 4/10 7/10 - 7/10 Σε (10) ISHIHΑRA
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή 5/10 -3/10 που δείχνονται
επιτρέπονται
(3) σφάλματα.
(2) Υποψήφιοι 2/10 - 2/10 6/10 - 6/10 Αναγνώριση
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρίχρωμου φανού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όσοι από τους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν μαζί τους
κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.
2. Η παραπάνω ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 210-4191113, 4191555).
3. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄,
βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους
εξέταση να τα φέρουν μαζί τους.
4. Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.
Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ
1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας
κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και
επιλαχόντων στο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α:
α) Να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
β) Να τηρεί τις σχετικές προϋποθέσεις των διατάξεων: i) του άρθρου 2Α του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ
188Α΄) όπως ισχύει ii) του άρθρου 7 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄) όπως ισχύει και iii) της Υ.Α. αριθμ.
Φ253/28934/Β6/21-03-2006 (ΦΕΚ 391Β΄/30-03-2006) όπως θα ισχύει για την έκδοση των
αποτελεσμάτων επιλογής από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
10
γ) Να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στην παρούσα
προκήρυξη εισαγωγής.
2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής
Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου (1β) της παραγράφου 9 του
άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως ισχύει, των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.3748/2009
(ΦΕΚ 29Α΄) όπως ισχύουν και τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. α) των κατόχων πτυχίου
Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργική Απόφαση
«Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων Τεχνολογικού
Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167Β΄/30-1-2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ’ αριθμ.153/23451/Β6/7.3.2005 (ΦΕΚ 315Β΄/10-3-2005), 153/28928/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ
397Β΄/3-4-2006), 153/20039/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 282Β΄/2-3-2007) και Φ.153/24156/Β6/25.2.2008
(ΦΕΚ 328Β΄/28-2-2008), Φ.151/22070/Β6/26.2.2009 (ΦΕΚ 373Β΄/3-3-2009) και
Φ151/2994/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ 55Β΄/25-1-2010) Υπουργικές Αποφάσεις και όπως θα ισχύει για την
έκδοση των αποτελεσμάτων και β) των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα
(ΑΤΕΙ)…………… και Σχολές Αστυφυλάκων (ΦΕΚ 373Β΄/3-3-2009) όπως τροποποιήθηκε με την
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ151/2996/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ 55Β΄/25-1-2010) και όπως θα ισχύει για
την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων
θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (κατά σειρά
επιτυχίας και κατά ειδικότητα). Προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής είναι ο/η
υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που
διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη εισαγωγής.
3. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές, των
προερχόμενων από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πραγματοποιείται με το αντίστοιχο μηχανογραφικό
πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, τα
στοιχεία του οποίου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού εισαγωγής και έχουν καταγραφεί
πλήρως στον αλγόριθμο επιλογής του προγράμματος αυτού.
Οι υποψήφιοι/ες διαχωρίζονται και εντάσσονται στις γενικές υποκατηγορίες της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής
Κατηγορίας ανάλογα με το Απολυτήριο ή Πτυχίο που κατέχουν.
Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν
δηλώσει και με απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθμό κατάταξής τους (ο
οποίος προκύπτει από τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν προσαυξημένο για
τυχόν γνώση της αγγλικής γλώσσας και θαλάσσια υπηρεσία που έχουν πραγματοποιήσει σύμφωνα με
τις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του παρόντος Κεφαλαίου Ζ).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ–ΚΥΜΗΣ–ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ–ΣΥΡΟΥ–ΥΔΡΑΣ–ΧΙΟΥ και
ΗΠΕΙΡΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση
κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
4. Η τελική κατανομή των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. ανάλογα με
την Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων
Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους όπως προσδιορίζεται στις επόμενες
παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού. Στις Α.Ε.Ν.
μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ–ΚΥΜΗΣ–ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ–ΣΥΡΟΥ–ΥΔΡΑΣ–ΧΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ,
για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά
παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των Α.Ε.Ν.
11
5. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας
είναι ο συνολικός αριθμός μορίων επιλογής διαιρούμενος με το 1000 και 100 αντίστοιχα.
6. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας είναι ο γενικός
βαθμός του Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν προσαυξημένος για τυχόν γνώση της αγγλικής
γλώσσας και θαλάσσια υπηρεσία που έχουν πραγματοποιήσει σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8, 9 και
10 του παρόντος Κεφαλαίου Ζ).
7. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της
αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 2000 μονάδες στον γενικό βαθμό του Απολυτηρίου ή
Πτυχίου που κατέχουν.
7.1 Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
• Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ισοτίμου των
ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών ή
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα
από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 7,5 και
άνω.
8. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1500 μονάδες στον γενικό βαθμό του
Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν.
8.1 Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του Πανεπιστημίου
MICHIGAN ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από
τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 6 έως 7 ή
• Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 785 έως 900 ή
• Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE–HIGHER (BEC HIGHER) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
9. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΚΑΛΗ γνώση της
αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1000 μονάδες στον γενικό βαθμό του Απολυτηρίου ή
Πτυχίου που κατέχουν.
9.1 Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή
• Πιστοποιητικό FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του
Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
12
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION που
αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
ή
• Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 505 έως 780 ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 4,5 έως
5,5 ή
• Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
10. Ο γενικός βαθμός του Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν οι υποψήφιοι που προέρχονται από την
ΤΡΙΤΗ γενική κατηγορία, οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εμπορικών πλοίων,
Ελληνικών ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ., 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω θα
προσαυξάνεται κατά 0,02 της μονάδος για κάθε μέρα ναυτολόγησης.
Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών, να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή
Τ.Ε.Ε. και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (60) ημερολογιακών ημερών και μέχρι (270)
ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των (60) και μεγαλύτερη των (270)
ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση κάποιας Σχολής,
εισάγονται στην ίδια Σχολή όλοι/ες οι υποψήφιοι/ιες που ισοβαθμούν.
Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.α. Σε κάθε Γενική Κατηγορία και σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων σ΄ αυτή,
εισάγονται ως Ειδική Κατηγορία οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν.3454/2006 και το Ν.3667/2008, ήτοι :
1. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
2. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων Ειρηνικής Περιόδου (σε στρατιωτική υπηρεσία).
3. Τέκνα Πολυτέκνων.
β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται
υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης προκήρυξης
υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του Ν.380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3454/2006 και το Ν.3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
2. Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω Ειδικών Κατηγοριών εκτός από τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Ε΄
πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή
• Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή
• Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (με τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο»)
ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που περιέχει όλα τα
γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τον νόμο κτήση της ιδιότητας
του τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά (περίπτωση (β) του άρθρου 1 του Ν.380/1976 όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και το Ν.3667/2008), αντιστοίχως.
13
Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./Διεύθυνση Οργάνωσης
/Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης πολιτών (Γρ.Λαμπράκη 150-Πειραιάς) και στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
στην ιστοσελίδα www.yen.gr με μέριμνα του Υ.Π.τΠ./ΔΠΝΤ, όπως επίσης σχετική δημοσίευση περί
έκδοσης τους καταχωρείται σε δύο (02) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες του Αθηναϊκού Τύπου με
μέριμνα του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΓΕ&ΜΜΕ.
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σ'αυτή σπουδαστών. Οι σπουδαστές που έχουν
επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά
αποκλείεται η φοίτησή τους και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας από
υποψήφιους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών). Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες
θέσεις των κενών δεν υπάρχουν στους πίνακες των επιλαχόντων, αυτές συμπληρώνονται με υποψήφιους
επιλαχόντες της αμέσως επόμενης, κάθε φορά, κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών) και με προτεραιότητα
εκ των άνω προς τα κάτω. Οι πίνακες των επιλαχόντων ανακοινώνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. κατά τον
ίδιο τρόπο της παραγρ.1 του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η τελική κατάταξη σπουδαστών σε κάθε Σχολή θα γίνει με Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. το οποίο
διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί σπουδαστές από μία Σχολή στην άλλη της ίδιας ειδικότητας.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
α) Παράρτημα Α
β) Υποδείγματα αιτήσεων
(Α,Α1,Α2) Λούκα Τ. Κατσέλη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. – Υ.Π.τ.Π./ΔΠΝΤ (επί του Κεφ.Θ παραγρ.1)
2. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΓΕ&ΜΜΕ (επί του Κεφ.Θ παραγρ.1)
3. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΔΟ/Γρ. Πολίτη (100 αντίτυπα)
4. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ ΔΝΕΡ Α΄-Δ΄
5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/
Γρ.Ενημέρωσης Πολιτών.
6. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ/Δ/ΝΣΕΙΣ Β'θμιας Εκπαίδευσης
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ.
8. Α.Ε.Ν./Π-Μ
9. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ
10.Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών
(Βασ.Σοφίας 15 - ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ)
11.Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
12.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μεσογείων 396 - ΤΚ 15 341 – Αγ. Παρασκευή
13.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ Β΄
Αν. Παπανδρέου 37 - ΤΚ 15 180 –Μαρούσι Αττικής
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ν.Ε.Ε.
2. Ε.Ε.Ε.
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒ.ΠΛΟΙΩΝ
14
5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
6. Π.Ν.Ο.
7. Π.Ε.Π.Ε.Ν.
8. Π.Ε.Μ.Ε.Ν.
9. Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./Γρ. κας ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.
2. Υ.Π.τ.Π./Γρ. κ.Υ.Π.τ.Π
3. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./Γρ. κ.Γεν.Γραμματέων
4. Υ.Π.τ.Π./Γρ. κ.Γενικού Γραμματέα
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
5. Υ.Π.τ.Π./Γρ. κ.Αρχηγού Λ.Σ.
6. Υ.Π.τ.Π./Γρ. κ.Υπαρχηγών Λ.Σ.
7. Γρ. κ.ΔKΓ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου