Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Εγκύκλιος σχετικά με την εξέταση δυσλεξικών μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑ
 Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
   -   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

     Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), και από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο  Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων    Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ)
             -          Τα  ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22) έτος της ηλικίας τους.
-          Επίσης τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν τους αποφοίτους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις που είχαν αποκτήσει από τα  ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) έχουν λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή τους.
-      Τα ΚΕΔΔΥ δεν αξιολογούν τους  αποφοίτους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, αν αυτοί δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά την διάρκεια της φοίτησής  τους στο Λύκειο. Η αξιολόγησή τους γίνεται  μόνο από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.
            -    Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα αξιολογούν :
                                 α) μαθητές και
                       β)αποφοίτους  άνω των δέκα οκτώ (18) ετών (τμήματα ενηλήκων),  οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο δεν είχαν αξιολογηθεί.                                 
                      
                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
                      ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
                                     ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

        
  1.    Τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν  τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων (των οποίων οι γνωματεύσεις που είχαν αποκτήσει από τα ΚΔΑΥ έχουν λήξει)  με δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία,  δυσαναγνωσία και  δυσορθογραφία που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά .
           Επίσης τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης μαθητών και αποφοίτων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός.
Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται μόνο προφορικά.
              Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα οποία χορηγούν τις γνωματεύσεις των προαναφερομένων μαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του μαθητή καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης.           
 2.  Γνωματεύσεις για τις προαναφερόμενες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  χορηγούνται και για το σχολικό έτος 2009-2010 από τα αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) σύμφωνα με το αριθμ. 139443/Γ6/10-11-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής το οποίο σας έχει αποσταλεί 
           Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον τους είχε χορηγηθεί η προηγούμενη γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ),η οποία έχει λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή της, επαναξιολογούνται από τα ΚΕΔΔΥ  ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) .  Η γνωμάτευση η οποία θα χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ σε καμμία περίπτωση δεν θα παραπέμπει σε παλαιότερη χορηγηθείσα γνωμάτευση αλλά πρέπει να  εκδίδεται νέα μετά από εξέταση από τον οικείο φορέα κατά το χρόνο της παραπομπής του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση που ο απόφοιτος κατά τη  διάρκεια της φοίτησης του στο Λύκειο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΔ), το οποίο αξιολογεί ενήλικες(άνω των 18 ετών). 
        Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκδοθείσα γνωμάτευση των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης των μαθητών και αποφοίτων.        
 3.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 , όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)  εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
          Στην περίπτωση όμως που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στη δευτεροβάθμια  ΕΔΕΑ, τότε υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ). 

                        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

    Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με τις παρακάτω αναπηρίες εξετάζονται προφορικά. Οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες). Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά οι μαθητές και οι απόφοιτοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή :
 ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι  αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .
 ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον  67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
 ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

                ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
                           ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΤΑ ΚΕΔΔΥ
                                    Η΄ ΤΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
                                            ΓΙΑ  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

       Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που  παρουσιάζουν προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) καθώς και προβλήματα επιληψίας εξετάζονται γραπτά. Τα προβλήματα αυτά πιστοποιούνται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες).
 Επίσης γραπτά εξετάζονται οι  μαθητές και  οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης.
         
        Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενοι τρόποι εξέτασης (προφορικός ή γραπτός κατά περίπτωση), καθώς και η διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες), αφορά όλους τους μαθητές των (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), τους αποφοίτους των (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), τους αποφοίτους του Β΄ κύκλου ΤΕΕ, τους κατόχους  πτυχίου ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ και των Ναυτικών Λυκείων οι οποίοι θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις το  έτος 2010.

                                  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
                                            ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

      Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες), καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται  με σχετική αίτηση:

          α) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των (Ημερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων στο  Διευθυντή του Λυκείου τους μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2010 .
          β) από τους αποφοίτους των (Ημερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων  ή άλλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του  Γενικού Λυκείου που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο κατά τις ίδιες ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (από 1 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2010)
        γ) από τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, στο  Διευθυντή του ΕΠΑΛ τους μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2010.
        δ) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Δηλαδή οι  μαθητές αυτοί έχουν δύο δυνατότητες να αποκτήσουν το απολυτήριο, είτε με τη συμμετοχή τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είτε με τη συμμετοχή τους σε όλα τα μαθήματα σε επίπεδο σχολικό. Στην περίπτωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις οι γνωματεύσεις υποβάλλονται  στο Λύκειο υποβολής της αίτησης –δήλωσης από 1 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2010.

Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων γίνονται δεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης – Δήλωσης.

       ε) Από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ) στο Λύκειό τους μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2010.

   Επειδή η καταληκτική ημερομηνία σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις είναι Σάββατο, οι παραπάνω αιτήσεις με τις αντίστοιχες γνωματεύσεις μπορούν να υποβληθούν και τη Δευτέρα 22-2-2010
      στ) από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), τους αποφοίτους Β΄ κύκλου των ημερήσιων και εσπερινών ΤΕΕ, τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των πρώην ημερήσιων και εσπερινών ΤΕΛ, καθώς και τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των ημερήσιων και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στις Δ/νσεις Δ.Ε, όπου δεν λειτουργούν τέτοια Γραφεία, στις ημερομηνίες που θα ορισθούν για την κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και ΤΕΕ (περίπου αρχές Μαρτίου).
           Γνωματεύσεις για τις περιπτώσεις ε και στ , των οποίων η ισχύς λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, γίνονται δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού.

      Ειδικά  οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ,  μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.

       Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  ισχύουν και για τα τυχόν  ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν  οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών  Λυκείων, οι μαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι των ΤΕΕ των πρώην ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων.

                                                     
                                  .   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
   
  1. 1.     Επισημαίνεται  ότι από φέτος η προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, των ΓΕΛ καθορίζεται από την αριθμ.Φ253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 – Β΄30-12-09)  Υπουργική Απόφαση . Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ και τα ΤΕΕ τα θέματα αυτά καθορίζονται από την αριθμ. Φ151/2996/Β6/13-1-2010 Υπουργική Απόφαση.  Με τις συγκεκριμένες Υπουργικές  Αποφάσεις επεκτείνονται στις ευεργετικές διατάξεις προφορικής εξέτασης και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
              i) Υποψήφιοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% και
             ii) Υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.λπ.), εφόσον επιθυμούν να απαντήσουν και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά να αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

  2.  Δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων),  οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις. 
         3.     Οι  γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις, οι οποίες  πιστοποιούν τη δυσλεξία και έχουν εκδοθεί από τα ΚΔΑΥ, και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, πριν την δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, παραμένουν σε ισχύ εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.
  4.   Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω κατά περίπτωση προθεσμίες δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός από απρόβλεπτες και έκτακτες περιπτώσεις.
 5. -  Όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
     - Επίσης όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  (προβλήματα ακοής, λόγου και ομιλίας, επιληψίας κ.λ.π) επιθυμούν να εξετασθούν γραπτά, θα εξετασθούν στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα έχουν  εισηγηθεί  τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

Πηγή: likio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου