Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Λυσίας, Προοίμιο παράγραφοι 1-3


Οι ερωτήσεις προέρχονται από τη σελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας στη διεύθυνση www.kee.gr

1.  χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει ο οµιλητής;
2.  ἡγοῦµαι γὰρ Ö αἰτίους: Τι παράδοξο υπάρχει στη φράση αυτή

12.  Ποια πιστεύετε πως ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Μαντιθέου,
όταν αρχίζει να εκφωνεί το λόγο του;


14.  Τα ρητορικά ήθη διακρίνονται:
α)  Στο ήθος του λέγοντος,  που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
εξυψώσει τον εαυτό του.
β)  Στο ήθος του ακροατή,  που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
εξυψώσει τους ακροατές του.
γ)  Στο ήθος του αντιπάλου,  που είναι η επιδίωξη του λέγοντος να
µειώσει τον αντίπαλό του.
Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα ρητορικά ήθη στο προοίµιο του λόγου
2. Λεξιλογικές ñ Σηµασιολογικές ασκήσεις
2.1. Παραδείγµατα ασκήσεων ανοικτού τύπου
1.  διάκειµαι:  Να αντικαταστήσετε την πρόθεση διά µε τις προθέσεις:
κατά,  ἐπί,  παρά,  ἐν,  ἀπό,  ὑπό και να σχηµατίσετε στη νέα ελληνική
σύντοµες προτάσεις ή φράσεις  µε τα ρήµατα αυτά ή παράγωγά τους,
όπου θα φαίνεται η σηµασία τους.  Π.χ.:  ἐπίκειµαι:  η επικείµενη
συνάντηση των αρχηγών κρατών.
2.  ἡγοῦµαι:  Να προσδιορίσετε τις δύο σηµασίες του ρήµατος και να
γράψετε ένα παράδειγµα για καθεµιά.

5.  Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε ουσιαστικά ή επίθετα  µε β΄
συνθετικό το ρ.  πράττω και παραγωγικές καταλήξεις  -ος, -ία, -τος, -η
και να δηλώσετε τη σηµασία τους
1
.
6.  βούλοµαι, βουλεύοµαι: Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου