Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Λυσίας, παράγραφοι 4-5


3.  πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συµφορᾶς:  Σε ποιο ιστορικό γεγονός
αναφέρεται ο Μαντίθεος και γιατί το αποκαλεί συµφορά;


7.  ἤλθοµεν πρὶν Ö  πένθí  ἡµέραις: Από ποια σκοπιµότητα νοµίζετε ότι
υπαγορεύεται η δήλωση αυτή του Μαντιθέου;

2.  Λεξιλογικές ñ Σηµασιολογικές ασκήσεις
1.  Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω ή ἔχοµαι:
α) µε τις προθέσεις: ἐν, ἀνά, κατά, παρά, ἀντί, ἀπό, ὑπό, ὑπέρ, ἐκ, σύν,
πρός, µετά, ἐπί, περί.
β) µε δύο κάθε φορά προθέσεις:  διά + κατά, σύν + µετά, ἀντί + παρά,
πρό + ἐκ.
2.  Να γράψετε προτάσεις στα νέα ελληνικά  µε τις παρακάτω λέξεις ή
παράγωγά τους:  ἐκπέµπω,  ἀποδηµῶ,  καταβάλλω,  ἀξιῶ,  δοκιµάζοµαι,
διαιτῶµαι, πάσχω.
3.  Ποια είναι η διαφορά στη σηµασία των παρακάτω λέξεων  (στην
αρχαία ή τη νέα ελληνική γλώσσα);
α) αἱρῶ - καθαιρῶ - καθαίρω
β) φέρω - ἀποφέρω
γ) ἀποδηµῶ - ἐνδηµῶ


4.  Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα ουσιαστικά από τα ρήµατα:
α) πέµπω:  ........................ ........................ .................... ....................
β) δίδωµι:  ........................ ........................ .................... ....................
γ) πάσχω:  ........................ ........................ .................... ....................
δ) ἔχω:  ........................ ........................ .................... ....................

Οι ασκήσεις προέρχονται από τη σελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας: www.kee.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου